شبکه بهداشت و درمان گناوه


شبکه بهداشت و درمان گناوه از زیر مجموعه های دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است که زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد. این شبکه مسولیت و وظیفه تامين، حفظ و ارتقای سطح سلامت افراد و جامعه را از طريق آموزش و اجراي برنامه هايی چون سلامت مادران، كودكان، سالمندان، سلامت جامعه كارگری و همچنین بهداشت روانی و بهداشت غذایی شهرستان گناوه را در سطح کلان برعهده دارد.

شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر فعالیت می کند. ساختار اداری این مجموعه بهداشتی از معاونتهای بهداشتی، غذا و دارو، درمان و اداری-مالی تشکیل شده است. در کنار معاونتهای نامبرده شده امور مشاوره و آزمایشگاه نیز از بخشهای دیگر این مجموعه می باشد و امور مشاوره این شبکه بهداشت نیز دارای مرکزهای مشاوره: تغذیه، تنظیم خانواده، ازدواج، ترک اعتیاد، بهداشت روان و شیردهی می باشد. همچنین امور آزمایشگاه مروبط به بیماریها، بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای مشغول به فعالیت است.

مسولیت ها

برخی از مهمترین وظیفه های این شبکه چنین است

  • اجرای سياست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • ارتباط و هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مركز بهداشت استان بوشهر
  • ارتقای خدمات واحدهای بهداشتی درمانی و آزمایشگاه های تحت پوشش
  • نظارت پیوسته بر فعاليت های مرکز بهداشتی درمانی شهری، روستايی و خانه بهداشت
  • اعمال قوانين و مقررات تدوين شده در زمینه بهداشت محيط و مواد غذايی
  • جلب مشاركت فعال جامعه در برنامه ريزی و اجرای برنامه های بهداشتی درمانی
  • فعاليت های آزمايشگاهی در زمينه بيماريها، آب، فاضلاب، هوا، مواد غذايی و محيط زيست
  • پشتيبانی اداری، مالی و تداركاتی مراكز بهداشتی درمانی شهری، روستايی و خانه های بهداشت

Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >