فرم اطلاعات ورزشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر


نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :  
ایمیل :
تلفن :  

نام پدر *

نام مادر *

قد ( به سانتی متر)
جهت محاسبه توده بدنی BMI


وزن ( به کیلوگرم)
جهت محاسبه توده بدنی BMI


دانشکده *
            
رشته تحصیلی *

مقطع تحصیلی *
          
شماره دانشجویی *

وضعیت سکونت *
    
آدرس محل سکونت (منزل / خوابگاه) *
در صورت بومی بودن آدرس منزل و در صورت خوابگاهی بودن، نام خوابگاه را بنویسید.


علاقه مند به شرکت در کدامیک از رشته های زیر هستید؟ *
حداقل 1 رشته و حداکثر 5 رشته را انتخاب نمایید.

                                            
چنانچه در هر یک از رشته های ورزشی عضو تیم بوده اید، یا مقام ورزشی کسب نموده اید را بنویسید.
رشته ورزشی / سابقه فعالیت / سطح مقام کسب شده


در صورت داشتن مدرک مربیگری و یا داوری و در هر یک از رشته های ورزشی نام و درجه کارت را ذکر نمائید.
رشته ورزشی / نوع مدرک / درجه / سال اخذ


آیا تمایل به عضویت در انجمن و کمیته های ورزشی دانشجویان در دانشکده یا خوابگاه را دارید؟
    
آیا تمایل به شرکت در فعالیت های همگانی ( پیاده روی ، کوه پیمائی.......) را دارید؟ *
    
آیا تمایل به حضور به عنوان خبرنگار افتخاری اداره تربیت بدنی را دارید؟ *
    
در کدامیک از موارد زیر دارای مهارت هستید و آیا تمایل به همکاری با اداره تربیت بدنی را دارید؟
          
 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۵
 

< >