پیشنهاد بهبود ارائه خدمات

لطفا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را در مورد خدمات ارائه شده دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ارائه نمائید.

نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :
ایمیل :
تلفن :

نام خدمت *

واحد محل ارائه خدمت *

شرح وضعیت موجود خدمت

شرح روش پیشنهادی خدمت

شرح معایب روش فعلی خدمت

شرح مزایای روش پیشنهادی خدمت

فایل پیوستی
در صورت نیاز به پیوست مستندات، فایل مورد نظر خود را بارگزاری نمایید.


 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۲
 

< >