کاروان.خادم.الرضا


30 ارديبهشت 1403
برای نخستین بار در قالب رویداد کلاس امام رضایی ها رقم خورد: حضور کلاس به کلاس کاروان خدام الرضا در کلاس های آموزشی دروس تخصصی علوم پزشکی بوشهر
حضور کلاس به کلاس کاروان خدام الرضا در کلاس‌های آموزشی دروس تخصصی علوم پزشکی بوشهر برای نخستین بار در قالب رویداد کلاس امام رضایی‌ها صورت پذیرفت.

 
 
 
< >