شهید.گنجی

1

3 ارديبهشت 1399
مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان

 

30 امرداد 1398
مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان

 

7 امرداد 1398
مناقصه تهیه مواد اولیه غذایی و انجام طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید گنجی برازجان

 

7 خرداد 1397
مناقصه واگذاری امور مربوط به تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان به بخش خصوصی

 

21 فروردين 1396
تجدید آگهی مناقصه نگهداري تاسيسات بيمارستان شهيد گنجي برازجان

 

21 اسفند 1395
آگهی مناقصه نگهداري تاسيسات بيمارستان شهيد گنجي برازجان

 

24 مهر 1395
مناقصه تهيه مواد اوليه غذايي و انجام طبخ و توزيع غذای بیمارستان شهید گنجی برازجان

 

5 مهر 1395
مناقصه تهيه مواد اوليه غذايي و انجام طبخ و توزيع غذای بیمارستان شهید گنجی برازجان

 

20 بهمن 1394
مناقصه نگهداري تاسيسات بيمارستان شهيد گنجي برازجان

 

19 دی 1394
مناقصه تاسيسات بيمارستان شهداي خليج فارس بوشهر و شهيد گنجي برازجان

 
1
< >