مناقصه " برونسپاری پایگاههای سلامت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز خدمات جامع سلامت شهرستانها های تابعه بوشهر

1397/3/9 0:0

آگهی مناقصه عمومی

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر در نظر دارد مناقصه های  ارائه خدمات نوین سلامت در قالب برنامه طرح تحول در حوزه بهداشت را به صورت " برونسپاری پایگاههای سلامت " و " تامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز خدمات جامع سلامت " در شهرستان های تابعه به شرح جداول ذیل برگزار نماید.  لذا از کلیه پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط – با رعایت شرایط مندرج در شرایط عمومی و اختصاصی - به منظور تامین نیرو و ارائه خدمات بهداشتی درمانی دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر خیابان معلم روبروی مصلی نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر- دبیر خانه مرکزی دانشگاه مراجعه نمایند. پیشنهاد دهندگان بایستی یک نسخه از اسناد  هر مناقصه را دریافت و با قید قبولی امضاء نموده و در طی مهلت تحویل ، اسناد مناقصه را تسلیم نمایند. 

 

ردیف

عنوان پروژه

شهرستان محل اجرا

مبلغ ضمانت نامه ( ریال )

1

برونسپاری پایگاههای سلامت

بوشهر

227/636/500

2

خرید خدمت تامین نیروی انسانی در مراکز خدمات جامع سلامت

بوشهر

826/949/997

3

خرید خدمت تامین نیروی انسانی در مراکز خدمات جامع سلامت

دشتستان

662/149/996

4

خرید خدمت تامین نیروی انسانی در مراکز خدمات جامع سلامت

دیلم

288/499/998

5

خرید خدمت تامین نیروی انسانی در مراکز خدمات جامع سلامت

عسلویه

488/399/997

6

خرید خدمت تامین نیروی انسانی در مراکز خدمات جامع سلامت

گناوه

367/699/998

7

خرید خدمت تامین نیروی انسانی در مراکز خدمات جامع سلامت

دشتی

399/049/997

8

خرید خدمت تامین نیروی انسانی در مراکز خدمات جامع سلامت

دیر

191/649/999

9

خرید خدمت تامین نیروی انسانی در مراکز خدمات جامع سلامت

کنگان

336/549/997

 

محل و تاريخ توزيع اسناد فراخوان:    زمان توزیع از تاريخ 97/03/08   لغایت 97/03/19  ساعت 14:30

محل توزیع اسناد: بوشهر – خیابان معلم – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - دبيرخانه مركزي    

مهلت تحويل اسناد فراخوان: 97/03/13    لغایت 97/03/22   ساعت 14:30

مكان تحويل اسناد فراخوان:  به آدرس  بوشهر – خيابا ن معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي دبيرخانه مركزي دانشگاه ارسال گردد.

اسناد و اوراق متقاضيان مناقصه ها در تاريخ 97/03/30 ساعت 13:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي گردد.

هزينه درج آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

اين آگهي در سايت ملي مناقصات درج گرديده است.

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     برونسپاری     پایگاههای.سلامت     تامین.نیروی.انسانی         شهرستانها.های.تابعه    
بوشهر    

تاریخ بروز رسانی:   23 دی 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >