آگهی مناقصه واگذاری بخشی از امور نگهبانی بیمارستان امام خمینی(ره)کنگان

1400/9/16 0:0

آگهی مناقصه عمومی

 
دانشگاه علوم پزشكی بوشهر در نظر دارد مناقصه واگذاری بخشی از  امور نگهبانی بیمارستان امام خمینی(ره)کنگان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذار نماید

 

ردیف

کد فراخوان

موضوع مناقصه

مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه

1

۲۰۰۰۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰24

واگذاری بخشی از  امور نگهبانی بیمارستان

امام خمینی(ره)کنگان

750/000/000


محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1400/9/16  لغايت 1400/9/18 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد : از تاريخ 1400/9/19   لغايت 1400/9/29  تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی : 1400/9/29  ساعت 13:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است.

 

 

کلمات کلیدی:
مناقصه.     واگذاری     امور.     نگهبانی     بیمارستان.امام.خمینی(ره)کنگان    

تاریخ بروز رسانی:   16 آذر 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >