آگهی مجدد مناقصه پروژه احداث ساختمان پانسيون 16 واحدي برازجان در شهرستان دشتستان

1398/10/22 0:0

آگهي مناقصه عمومي  دو مرحله اي (2098000383000041)نوبت دوم

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث ساختمان پانسيون 16 واحدي برازجان در شهرستان دشتستان را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران شركت هاي ذيصلاح با داشتن حداقل رتبه 5 ابنيه دعوت بعمل مي آيد، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طريق سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR  اقدام نمايند.

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

نوع مناقصه

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال

2098000383000041

پروژه احداث ساختمان پانسیون 16 واحدي برازجان در شهرستان دشتستان

1296/164

دو مرحله ای

1/710/570/647

34/211/412/955

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   


مهلت دريافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  98/10/22لغايت 98/10/24 تا ساعت 19:00


مهلت ارسال اسناد (قيمت پيشنهادي) : از تاريخ 98/10/25   لغايت 98/11/5تا ساعت 13:15 


تاريخ بازگشايي : 98/11/5  ساعت 13:30


مكان تحويل اصل ضمانت نامه و يا فيش بانکي شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مديريت امور پشتيباني و رفاهي- واحد امور قراردادها


هزينه درج آگهي با برنده مناقصه مي باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در سايت ملی مناقصات و سامانه ستاد نيز درج گرديده است.

 

 

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     احداث.ساختمان     پانسیون     برازجان    

تاریخ بروز رسانی:   22 دی 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >