آگهی مناقصه پروژه تعمیرات اساسی بخش اعصاب و روان بیمارستان 17 شهریور برازجان

1398/4/12 0:0

آگهي مناقصه عمومی شماره (۲۰۹۸۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰۱۳)

 

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه تعمیرات اساسی بخش اعصاب و روان بیمارستان 17 شهریور برازجان واقع در شهرستان دشتستان را برگزار نمايد. لذا از كليه پيمانكاران شركت هاي ذیصلاح با داشتن حداقل رتبه 5 ابنیه دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه اقدام نمایند.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد ) به آدرس  WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. به پیشنهادهای خارج از سامانه تدارک الکترونیک دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد.   
 خرید اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت به منزله تائید اسناد مناقصه می باشد.

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

نام شهرستان

مبلغ ضمانت نامه

مبلغ برآوردی

۲۰۹۸۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰۱۳

تعمیرات اساسی بخش اعصاب و روان بیمارستان 17 شهریور برازجان

442 مترمربع

دشتستان

279/935/986 ریال

5/598/719/727 ریال

 

محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت اخذ اسناد مناقصه :‌ از تاريخ 98/04/10    لغايت 98/04/12 ساعت 19:00

مهلت تحويل اسناد: از تاريخ 98/04/13  لغايت 98/04/23 ساعت 11:00 

تاریخ بازگشایی : 98/04/23 ساعت 12:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و فیش بانکی شرکت در مناقصه : به آدرس بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور رفاهی و پشتیبانی - واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.
لازم به ذكر است ، اين آگهي در سايت هاي ذيل نيز درج گرديده است
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)

 

کلمات کلیدی:
    مناقصه     پروژه‌تعمیرات     بخش‌اعصاب‌و‌روان     بیمارستان‌17‌شهریور‌برازجان    

تاریخ بروز رسانی:   12 تير 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >