آگهی مناقصه پروژه احداث کلینیک کنگان در شهرستان کنگان

1397/9/17 0:0

آگهي مناقصه عمومی

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث کلینیک کنگان در شهرستان کنگان  را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران شركت هاي ذیصلاح با داشتن حداقل رتبه 4 ابنیه و 5 تاسیسات دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  – دبيرخانه مركزي دانشگاه مراجعه نمايند.پيشنهاد دهندگان بايستي يك نسخه از اسناد ونقشه را دريافت و با قيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند

عنوان پروژه

نام شهرستان

متراژ

واحد

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآورد(ریال)

ساختمان کلینیک ویژه کنگان

کنگان

1965

مترمربع

3/140/000/000

60/200/829/489

محوطه

500

مترمربع

2/528/850/016

جمع کل

62/729/679/505


محل و تاريخ توزيع اسناد: دبيرخانه مركزي دانشگاه   
مهلت اخذ اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  97/09/14  لغايت97/09/19   ساعت 13:30 بعدازظهر
مهلت تحويل اسناد: از تاريخ 97/09/19   لغايت 97/10/01   ساعت 13:30 بعدازظهر 
مكان تحويل اسناد : به آدرس بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  – دبيرخانه مركزي دانشگاه
اسناد و اوراق متقاضيان  در تاريخ  97/10/02 روز یکشنبه ساعت 13:00 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي گردد.متقاضيان مي توانند مبلغ تعيين شده در مناقصه را هم به صورت ضمانت نامه معتبر بانكي و هم بصورت فيش واريزي به حساب شماره 5392894414 بانك ملت  واريز نمايند .
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد
لازم به ذكر است ، اين آگهي در سايت هاي ذيل نيز درج گرديده است 

 

اين آگهي در سايت ملي مناقصات درج گرديده است.

کلمات کلیدی:
مناقصه     پروژه         احداث         کلینیک    
    کنگان        

تاریخ بروز رسانی:   23 دی 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >