آگهی مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذا در سالن سلف سرویس و بخش های درمانی بیمارستان بقیه الله العظم (عج)

1396/11/23 0:0

آگهی مناقصه


نظر به اینکه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر در نظر دارد ،مناقصه  تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذا در سالن سلف سرویس و بخش های درمانی بیمارستان بقیه الله العظم (عج)  را برگزار نماید ، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمان بندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد شرایط مناقصه به آدرس : بوشهرخیابان معلم روبروی جایگاه نماز جمعه ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر ،دبیر خانه مرکزی دانشگاه مراجعه نماید. قابل ذکر است پیشنهاد دهندگان بایستی یک نسخه از اسناد را دریافت و با قید قبولی امضاء نموده و طی مهلت مندرج در این آگهی اسناد مناقصه را تحویل نمایند .

محل و تاریخ توزیع اسناد مناقصه : دبیر خانه مرکزی دانشگاه از تاریخ درج آگهی به مدت 3 روز کاری

مهلت اخذ اسناد مناقصه : 96/11/16 لغایت 96/11/18 تا ساعت 14:45

مهلت تحویل اسناد مناقصه :  96/11/19 لغایت 96/11/28 تا ساعت 14

بازگشایی : پاکات پیشنهادی  در تاریخ 96/11/30  ساعت 13روز دوشنبه در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه  بازگشایی  می شود .

ضمناً متقاضیان می بایست جهت شرکت در مناقصه مبلغ  400/000/000ريال (چهار صد میلیون ریال) را به صورت ضمانت نامه بانکي و یا ارائه فیش واریزی به مبلغ 400/000/000 ريال (چهار صد میلیون ریال)  به حساب اعلامی از در اسناد مناقصه  به نام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر واريز نمايند.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

اين آگهي در سايت ملي مناقصات درج گرديده است.

 

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     طبخ     بیمارستان.بقیه.الله.العظم     دیلم    

تاریخ بروز رسانی:   20 فروردين 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >