آگهی مناقصه برونسپاری پایگاههای سلامت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز خدمات جامع سلامت

1396/1/27 0:0

 

برونسپاری پایگاههای سلامت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز خدمات جامع سلامت

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر در نظر دارد مناقصه های  ارائه خدمات نوین سلامت در قالب برنامه طرح تحول در حوزه بهداشت را به صورت " برونسپاری پایگاههای سلامت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز خدمات جامع سلامت " در شهرستانها های تابعه به شرح جداول ذیل برگزار نماید .  لذا از کلیه پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط – با رعایت شرایط مندرج در شرایط عمومی و اختصاصی - به منظور تامین نیرو و ارائه خدمات  بهداشتی درمانی دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر خیابان معلم  روبروی مصلی نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر- دبیر خانه مرکزی دانشگاه مراجعه نمایند . پیشنهاد دهندگان بایستی یک نسخه از اسناد  هر مناقصه را دریافت و با قید قبولی امضاء نموده و در طی مهلت تحویل ، اسناد مناقصه را تسلیم نمایند. 

ردیف

عنوان پروژه

شهرستان محل اجرا

مبلغ ضمانت نامه ( ریال )

1

برونسپاری پایگاههای سلامت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز خدمات جامع سلامت

بوشهر

1.000.000.000

2

برونسپاری پایگاههای سلامت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز خدمات جامع سلامت

دشتستان

500.000.000

3

برونسپاری پایگاههای سلامت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز خدمات جامع سلامت

دشتی

300.000.000

4

تامین نیروی انسانی در مراکز خدمات جامع سلامت

دیر

200.000.000

5

برونسپاری پایگاههای سلامت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز خدمات جامع سلامت

کنگان

270.000.000

6

تامین نیروی انسانی در مراکز سلامت جامعه 

دیلم

180.000.000

7

تامین نیروی انسانی در مراکز سلامت جامعه 

عسلویه

350.000.000

8

برونسپاری پایگاههای سلامت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز خدمات جامع سلامت

گناوه

300.000.000


محل و تاريخ توزيع اسناد فراخوان :    زمان توزیع از تاريخ 96/1/26 لغایت 96/1/29 ساعت 14:30

 

محل توزیع اسناد : بوشهر – خیابان معلم – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - دبيرخانه مركزي    

مهلت تحويل اسناد فراخوان:   96/1/30 لغایت 96/2/9  ساعت  14:30

مكان تحويل اسناد فراخوان :  به آدرس  بوشهر – خيابا ن معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي دبيرخانه مركزي دانشگاه ارسال گردد .

اسناد و اوراق متقاضيان مناقصه ها در تاريخ 96/2/10  ساعت 13:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي گردد.

هزينه درج آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي باشد .

اين آگهي در سايت ملي مناقصات درج گرديده است

کلمات کلیدی:
برونسپاری     پایگاه     سلامت     تامین     نیروی.انسانی        

تاریخ بروز رسانی:   20 خرداد 1396

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >