مزایده واگذاری درمانگاه رازی واقع در شهر گناوه - تمدید شد

1395/4/26 0:0

 

آگهی مزایده عمومی


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر در نظر دارد مزایده واگذاری درمانگاه رازی واقع در شهر گناوه را برگزار نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط اعم از حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت برابر با شرایط مندرج در اسناد مزایده دعوت به عمل می‌آید وفق برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مزایده به آدرس بوشهر - خیابان معلم - روبروی جایگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر - دبیر خانه مرکزی دانشگاه مراجعه نمایند. پیشنهاد دهندگان بایستی یک نسخه از اسناد را دریافت و با قید قبولی امضاء نموده و در طی مهلت تحویل اسناد مناقصه تسلیم نمایند. 

محل و تاريخ توزيع اسناد: زمان توزیع از تاريخ 21/04/95 لغایت 29/04/95 ساعت 14:15 (تمدید شد)

محل توزیع اسناد: بوشهر – خیابان معلم – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - دبيرخانه مركزي    

مهلت تحويل اسناد:   27/04/95 لغایت 10/05/94  ساعت  14:15  بعدازظهر (تمدید شد)

مكان تحويل اسناد:  به آدرس  بوشهر – خيابا ن معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر –  دانشگاه علوم پزشكي  دبيرخانه مركزي دانشگاه ارسال گردد.

مبلغ ضمانت نامه: به منظور شرکت در مزایده مبلغ ضمانت‌نامه  200.000.000  ریال می‌باشد. متقاضیان می‌توانند مبلغ تضمین شرکت در مزایده را به صورت ارائه ضمانت‌نامه معتبر بانکی و یا به صورت فیش واریزی به حساب شماره  5392894414 نزد بانک ملت شعبه علوم پزشکی بوشهر واریز نمایند. 

اسناد و اوراق متقاضيان در تاريخ 11/05/95 (تمدید شد) ساعت 12:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

هزينه درج آگهي مزایده به عهده برنده مزایده مي‌باشد.

لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

کلمات کلیدی:
مزایده     واگذاری     درمانگاه.رازی     شهرستان.گناوه    

تاریخ بروز رسانی:   27 امرداد 1395

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >