آگهی مناقصه پروژه احداث خوابگاه دانشجویی متاهلین

1399/12/2 0:0

آگهی مناقصه

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث خوابگاه دانشجویی متاهلین را برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه می باشد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند.

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

نوع مناقصه

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال

2099000383000041

احداث خوابگاه دانشجویی متاهلین

1165/83

 

یک مرحله ای با ارزیابی فشرده

35/798/928/69

 

75/978/573/909

 

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ 99/12/2  لغايت 99/12/5 تا ساعت 19:00 

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 99/12/6   لغايت 99/12/16  تا ساعت 11:00   

تاریخ بازگشایی : 99/12/16  ساعت  12:00  

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در سايت ملی مناقصات و سامانه ستاد نيز درج گرديده است.

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     احداث     خوابگاه.دانشجویی     متاهلین    

تاریخ بروز رسانی:   2 اسفند 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >