فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 730

12345678910...>>
شمارهعنوانتاریخ صدور
اطلاعیه ثبت اعتراض آزمون استخدامی پیمانی وزارت بهداشت مورخ 1402/07/28 1402/12/2
آگهی پذیرش و استخدام بهورز پیمانی در سال 1402دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1402/11/29
بیستمین فراخوان جذب هیات علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 1402/11/28
نتایج نهایی آزمون اســتخدام پیمانی وزارت بهداشت مورخ 1402/07/28 1402/11/25
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون پذیرش و استخدام بهورزقراردادی 1402 1402/11/24
اطلاعیه داوطلبان آزمون استخدامی پیمانی مورخ 1402/07/28 1402/11/4
اعلام نتایج نهایی آزمون فوریتهای پزشکی مورخ 1402/09/14 1402/11/2
آگهی(( ثبت نام در سایت)) پذیرش بهورز قراردادی مورخ 20آذرماه 1402 1402/10/23
اطلاعیه زمان بندی فرایند ارزیابی تکمیلی (حیطه عمومی و تخصصی) داوطلبین واجد شرایط جهت مصاحبه 1402/10/16
اطلاعیه ثبت نام داوطلبان تاییدشده درقالب استخدام قراردادی در سایت دانشگاه 1402/10/13
آگهي جذب نیرو قرارداد شرکتی (PHC شهری) شبکه بهداشت و درمان دشتستان 1402/10/9
اطلاعیه چهارم آزمون فوریتهای پزشکی( ویژه آقایان) 1402/10/9
آزمون.فوریت.پزشکی اطلاعیه سوم آزمون فوریت های پزشکی 1402/10/6
آگهی جذب نیرو قراداد شرکتی بیمارستان قلب بوشهر 1402/10/4
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون جذب نیروی شرکتی سال 1402 1402/9/12
اطلاعیه دوم آزمون شرکتی فوریتهای پزشکی 1402/9/8
آگهي جذب نیرو قرارداد شرکتی مرکز خدمات جامع سلامت شیرینو وسیراف 1402/9/8
آگهي جذب نیرو قرارداد شرکتی مراقب سلامت مرکز خدمات جامع سلامت قدس 1402/9/8
فهرست اسامی 3 برابر ظرفیت پذیرفته شدگان آزمون استخدام شرکتی مورخ 1402/08/04 1402/9/7
آگهي جذب نیروی شرکتی مورد نياز اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1402 1402/9/5
12345678910...>>
 
< >