نهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيات علمي پيماني

تاریخ نامه: 5 اسفند 1391
شماره نامه:
 
اطلاعیه های عمومی  |   

 

آگهي استخدام عضو هيات علمي پيماني

با استعانت از درگاه خداوند متعال به اطلاع مي رساند ،هيات مرکزي جذب اعضاي هيات علمي معاونت آموزشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي نهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيات علمي پيماني در رشته هاي علوم پايه و باليني دانشگاهها / دانشکده‌هاي علوم پزشکي و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته را برگزار مي نمايد ثبت نام به صورت متمرکز و اينترنتي با مراجعه به آدرس : http://jazb.aac.behdasht.gov.ir/ بوده و ملاک ثبت نام در فراخوان متقاضيان گرفتن کد رهگيري و ارسال مدارک درخواستي در مهلت مقرر بصورت حضوري يا پستي به دبيرخانه هيات اجرايي جذب هيات علمي دانشگاه مي باشد.

مهلت ثبت نام از تاريخ 2 اسفند 1391 به مدت 15 روز مي باشد.

شرايط عمومي
الف) اعتقاد به مباني نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانون اساسي
ب ) تدين به يکي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي
ج) داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران
د) عدم محکوميت به محروميت از استخدام دولتي و سابقه محکوميت کيفري و جزائي
ه) عدم اعتياد به دخانيات ، مواد مخدر و روانگردان
و)انجام خدمت وظيفه عمومي ، دارا بودن کارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا داشتن معافيت قانوني و يا پايان دوره ضرورت نظام (ويژه آقايان)
ز) تاييد صلاحيت هاي علمي و عمومي داوطلبان در هيات هاي اجرايي جذب دانشگاهها و هيات مرکزي جذب وزارت متبوع طبق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي

شرايط اختصاصي
1 - دارا بودن دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي (و يا گواهي دوره فلوشيپ) در رشته هاي باليني و دانشنامه دکتراي تخصصيPh.D) ) و يا مدرک کارشناسي ارشد در رشته هاي علوم پايه
2 - حداکثر سن براي داوطلبين استخدام که مدرک کارشناسي ارشد داشته باشند 35 سال و براي دارندگان دانشنامه دکتري تخصصي (Ph.D) و دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي ويا دوره فلوشيپ 45 سال است .
تبصره 1: متقاضياني که داراي سن بيشتر از 35 سال براي کارشناسان ارشد و 45 سال براي دارندگان دانشنامه تخصصي، فوق تخصصي(ويا فلوشيپ) و دکتراي تخصصي (Ph.D)هستند در صورت دارا بودن سوابق آموزشي ، پژوهشي و مديريتي با تائيد هيات مميزه مرکزي حداکثر تا 5 سال به سقف سني آنان افزوده خواهد شد . بنابر اين دانشگاه ها مي توانند مدارک اين متقاضيان را بصورت مشروط بپذيرند .
تبصره 2: ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ، جانبازان بالاي 25 درصد، آزادگان بالاي 3 سال اسارت ، فرزندان جانبازان بالاي 50 درصد ، فرزندان شهدا و آزادگان با بيش از 3 سال اسارت مشمول محدوديت سني نمي باشند .
3- شرکت افراد مشغول به تحصيل در فراخوان ممنوع مي باشد و اين دسته از افراد مي توانند پس از فراغت از تحصيل و اخذ مدرک دانشگاهي بالاتر و انجام يک سال از تعهدات در فراخوان هاي آتي شرکت نمايند.
تبصره : چنانچه متقاضيان در زمان انجام مراحل جذب در آزمونPh.D يا و فوق تخصص (فلوشيپ) پذبرفته شوند نيز مشمول اين بند بوده و پرونده آنها از دستور کار جذب خارج خواهد شد .
4 - شرکت متعهدين خدمت به دانشگاهها بصورت آموزشي و پژوهشي، پس از گذراندن يکسال از خدمات، در آزمون فراخوان همان دانشگاه بلامانع است . شرکت در فراخوان ساير دانشگاهها به غير از دانشگاه محل تعهد يا خدمت با موافقت کتبي موسسه مبداء ممکن خواهد بود.
تبصره 4-1) کارشناسان ارشدي که بنا به نياز دانشگاه بصورت کتبي ، تعهدات خود را بصورت غير هيئت علمي مي‌گذرانند نيز پس از يکسال از انجام خدمات مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت نمايند.
تبصره4-2) شرکت در فراخوان براي مشمولين قانون نحوه تامين هيات علمي، بعد از گذشت دوره ضرورت ميسر مي باشد.
تبصره 4 -3) متعهدين خدمت درماني پس ازيکسال از انجام تعهدات در قالب درماني تنها در صورت تائيد کميسيون مشترک درمان و آموزش به صورت مکتوب مبني بر انجام مابقي تعهدات به صورت هيات علمي مي توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد و در صورت موافقت کتبي دانشگاه مبدا در فراخوان ساير دانشگاهها شرکت نمايند.
تبصره 4-4) متعهدين خدمتي که از سهميه خانمها و مناطق محروم استفاده کرده‌اند درصورت موافقت معاونت درمان مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت نمايند.
تبصره 4 -5) دارندگان مدرک قبولي دانشنامه فوق تخصصي که تعهدات فوق تخصص را به صورت درماني يا هيات علمي ميگذرانند تنها مي توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد خود شرکت نمايند. اين متقاضيان پس از شروع تعهدات مي توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت نموده و تنها در صورت باقي ماندن حداکثر 6 ماه از تعهدات و با تاييد کتبي دانشگاه مبداء در فراخوان ساير دانشگاهها نيز شرکت نمايند.
تبصره 4-6 ) دانش آموختگان دانشگاههاي وزارت علوم در صورت داشتن تعهد به کشور در صورت تمايل به شرکت در فراخوان جذب هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشکي کشورنيز تابع اين بند مي باشند.
تبصره4-7) مستخدمين کشوري از انجام يکسال از تعهدات براي شرکت در فراخوان همان دانشگاه مستثني هستند ليکن جهت شرکت در فراخوان جذب هيئت علمي مي‌‍بايست موافقت کميسيون مشترک آموزش و درمان مبني بر انجام تعهدات بصورت هيئت علمي را اخذ نمايند تا بتوانند در فراخوان دانشگاه محل خدمت شرکت نمايند و درصورت درخواست شرکت در فراخوان ساير دانشگاهها موافقت مکتوب دانشگاهي که مستخدم آن هستند ضروري است.
5- عنوان رشته متقاضي مي بايست با عنوان رشته درج شده در فراخوان دقيقا مطابقت داشته باشد و پذيرش مدارک مشابه ممنوع
مي باشد .
6- بر اساس مصوبات هيات عالي جذب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نخبگان مي توانند جهت شرکت در فراخوان 4 انتخاب داشته باشند که مي بايست دوانتخاب آموزشي و دو انتخاب پژوهشي باشد . واجدين شرايط نخبگي با امتياز ويژه در فرآيند پذيرش هيات علمي دانشگاهها داراي اولويت مي باشند مشروط بر آنکه گواهي نخبگي را در زمان شرکت در فراخوان ارائه نمايند .
7- در هر دانشگاه / دانشکده در شرايط مساوي ، اولويت استخدام با متقاضيان بومي مي باشد.
8- دارندگان مدرک کارشناسي ارشديا سطح 3 حوزوي در گروه معارف اسلامي تنها در صورت دارا بودن حداقل 3 سال سابقه تدريس مي توانند در فراخوان دانشگاههاي علوم پزشکي کشور شرکت نمايند .
9- متقاضياني که از طريق آموزش از راه دور ( دوره هاي مجازي) تحصيلات خود را به پايان رسانيده اند نمي توانند در فراخوان جذب هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشکي کشور شرکت نمايند .
10- اعضاي هيات علمي رسمي و پيماني دانشگاههاي وزارتين علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامي در صورت استعفاي پذيرفته شده مي توانند در فراخوان دانشگاههاي علوم پزشکي کشور شرکت نمايند .
تبصره: اعضاي هيات علمي پيماني دانشگاههاي وزارتين علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامي تنها در صورت گذراندن حداقل 5 سال از خدمت خود در صورت تمايل مي توانند در فراخوان دانشگاههاي علوم پزشکي کشور شرکت نمايند. بديهي است استخدام جديد آنان نيز به صورت پيماني خواهد بود.
11- متقاضياني که بورسيه دانشگاه خاصي هستند تنها در صورت انتقال تعهدات بورس به دانشگاه ديگر مي توانند در فراخوان آن دانشگاه شرکت نمايند ، در غير اين صورت تنها مي توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد بورسيه شرکت نمايند .
12- متقاضيان دارنده مدرک تحصيلي بالاتر از رشته و مقطع اعلام شده در فراخوان ، حق شرکت در فراخوان اعلام شده در مقطع پايين تر را ندارند.
• چنانچه در هر يک از مراحل پذيرش يا پس از آن خلاف اطلاعات اعلام شده توسط متقاضي محرز شود، مراحل طي شده کان لم يکن تلقي شده و در صورت صدور حکم استخدامي حکم صادره لغو و بلا اثر مي گردد .

شرکت در فراخوان دو دانشگاه مجاز خواهد بود، ليکن داوطلب فقط مي تواند يکي از دانشگاهها را دانشگاه مادر ( تهران– شهيد بهشتي – شيراز- اصفهان – تبريز- مشهد - کرمان و اهواز ) انتخاب نمايد.
تبصره: درصورت انتخاب دو دانشگاه اولويت با انتخاب اول خواهد بود .


تذکر بسيار مهم
استخدام اعضاي هيات علمي دردانشگاهها:
1- منوط به داشتن رديف و مجوزهاي استخدامي توسط دانشگاههاي ذيربط خواهد .
2- استخدام اعضاي هيات علمي در مرتبه استاديار و بالاتر به صورت تمام وقت جغرافيايي و در مرتبه مربي به صورت تمام وقت مي باشد .


داوطلبان محترم مي توانند پس از پر کردن فرم اينترنتي مربوطه و اسکن مدارک خواسته شده، فرمهاي 16 گانه را نیز دريافت کرده و پس از تکميل آنها حداکثر 15 روز پس از پايان مهلت ثبت‌نام اينترنتي به دبيرخانه هيات اجرايي جذب دانشگاه به آدرس : بوشهر – بهمنی - خیابان ریشهر- جنب بیمارستان تامین اجتماعی-دانشگاه علوم پزشکی ( سایت پردیس دانشگاه) تحويل و يا از طريق پست ارسال نمايند .

 

جدول رشته های مورد نیاز و اعلام شده در فراخوان
رشته آموزشي مورد نياز
مقطع تحصيلي
تعداد ظرفيت
جنسيت
توضيحات
روماتولوژي
بورد فوق تخصصی
1 نفر
زن/ مرد
جهت دانشکده پزشکي
گوارش و کبد بالغين
بورد فوق تخصصی
1 نفر
زن/ مرد
جهت دانشکده پزشکي
بيماريهاي ريه
بورد فوق تخصصی
1 نفر
زن/ مرد
جهت دانشکده پزشکي
جراحي قلب و عروق
بورد فوق تخصصی
1 نفر
زن/ مرد
جهت دانشکده پزشکي
جراحي کودکان
بورد فوق تخصصی
1 نفر
زن/ مرد
جهت دانشکده پزشکي
جراحي قفسه صدري
بورد فوق تخصصی
1 نفر
زن/ مرد
جهت دانشکده پزشکي
زنان و زايمان(پريناتولوژي)
فلوشيپ
1 نفر
زن
جهت دانشکده پزشکي
زنان و زايمان(انکولوژي)
فلوشيپ
1 نفر
زن
جهت دانشکده پزشکي
قلب(الکتروکارديوگرافي و الکتروفيزيولوژي)
فلوشيپ
1 نفر
زن/ مرد
جهت دانشکده پزشکي
قلب(اکوکارديوگرافي)
فلوشيپ
1 نفر
زن/ مرد
جهت دانشکده پزشکي
بيماريهاي داخلي
بورد تخصصی
1 نفر
زن/ مرد
جهت دانشکده پزشکي
جراحي عمومي
بورد تخصصی
1 نفر
زن/ مرد
جهت دانشکده پزشکي
زنان و زايمان
بورد تخصصی
1 نفر
زن/ مرد
جهت دانشکده پزشکي
چشم پزشکي
بورد تخصصی
1 نفر
زن/ مرد
جهت دانشکده پزشکي
گوش و حلق و بيني
بورد تخصصی
1 نفر
زن/ مرد
جهت دانشکده پزشکي
پزشکي اجتماعي
بورد تخصصی
1 نفر
زن/ مرد
جهت دانشکده پزشکي
کودکان
بورد تخصصی
1 نفر
زن/ مرد
جهت دانشکده پزشکي
ارتوپدي
بورد تخصصی
1 نفر
زن/ مرد
جهت دانشکده پزشکي
بيماريهاي مغز و اعصاب
بورد تخصصی
1 نفر
زن/ مرد
جهت دانشکده پزشکي
جراحي مغز و اعصاب
بورد تخصصی
1 نفر
زن/ مرد
جهت دانشکده پزشکي
طب اورژانس
بورد تخصصی
1 نفر
زن/ مرد
جهت دانشکده پيراپزشکي
بيهوشي
بورد تخصصی
1 نفر
زن/ مرد
جهت دانشکده پيراپزشکي
پاتولوژي دهان، فک و صورت
بورد تخصصی
1 نفر
زن/ مرد
جهت دانشکده دندانپزشکي
پروتزهاي دنداني
بورد تخصصی
1 نفر
زن/ مرد
جهت دانشکده دندانپزشکي
جراحي فک و صورت
بورد تخصصی
1 نفر
زن/ مرد
جهت دانشکده دندانپزشکي
ارتودنتيکس
بورد تخصصی
1 نفر
زن/ مرد
جهت دانشکده دندانپزشکي
راديولوژي دهان، فک و صورت 
بورد تخصصی
1 نفر
زن/ مرد
جهت دانشکده دندانپزشکي
ايمونولوژي پزشکي
PhD
1 نفر
زن/ مرد
جهت دانشکده پزشکي
باکتري شناسي پزشکي
PhD
1 نفر
زن/ مرد
جهت دانشکده پزشکي
فيزيولوژي پزشکي
PhD
1 نفر
زن/ مرد
جهت دانشکده پزشکي
فيزيک پزشکي
PhD
1 نفر
زن/ مرد
جهت دانشکده پيراپزشکي
اپيدميولوژي
PhD
1 نفر
زن/ مرد
جهت دانشکده بهداشت
آمار زيستي
PhD
2 نفر
زن/ مرد
جهت دانشکده بهداشت
علوم تغذيه
PhD
2 نفر
زن/ مرد
جهت دانشکده بهداشت
آموزش بهداشت
PhD
2 نفر
زن/ مرد
جهت دانشکده بهداشت
بهداشت محيط
PhD
2 نفر
زن/ مرد
جهت دانشکده بهداشت
بهداشت حرفه اي
PhD
2 نفر
زن/ مرد
جهت دانشکده بهداشت
هماتولوژي آزمايشگاهي و بانک خون
PhD
1 نفر
زن/ مرد
جهت دانشکده پيراپزشکي
کتابداري و اطلاع رساني پزشکي
PhD
1 نفر
زن/ مرد
جهت دانشکده پيراپزشکي
پرستاري
PhD
1 نفر
زن/ مرد
جهت دانشکده پرستاري و مامايي
بهداشت باروري
PhD
1 نفر
زن
جهت دانشکده پرستاري و مامايي
بهداشت باروري-مامايي
PhD یا کارشناسی ارشد ترجیحا  PhD
1 نفر
زن
جهت دانشکده پرستاري و مامايي
پرستاري(داخلي جراحي)
PhD یا کارشناسی ارشد ترجیحا  PhD
1 نفر
زن/ مرد
گروه پرستاري دانشکده پرستاري مامايي
پرستاري(داخلي جراحي)
PhD یا کارشناسی ارشد ترجیحا  PhD
1 نفر
زن/ مرد
 جهت دانشکده پيراپزشکي( با پايه اتاق عمل يا هوشبري)
معارف اسلامي
PhD يا سطح 4 حوزوي يا کارشناسي ارشد يا سطح 3 حوزوي اولويت با PhDيا سطح 4 حوزوي
1 نفر
مرد
گروه معارف اسلامي
تربيت بدني
PhD
1 نفر
زن
 

 

دبيرخانه هيات اجرايی جذب
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر


دریافت فایل پیوست نامه
کلمات کلیدی:
نهمين     فراخوان.جذب     استخدام     هيات.علمي     پيماني    

تاریخ بروز رسانی:   5 اسفند 1391

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >