آگهي استخدام عضو هيات علمي پيماني فراخوان دوازدهم

تاریخ نامه: 22 شهريور 1394
شماره نامه:
 
فراخوان  |   

 

آگهي استخدام عضو هيات علمي پيماني


با استعانت از درگاه خداوند متعال به اطلاع می‌رساند، هيات مرکزي جذب اعضاي هيات علمي مرکز امور هيئت علمي معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي دوازدهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيات علمي پيماني در رشته‌هاي علوم پايه و باليني دانشگاه‌ها / دانشکده‌هاي علوم پزشکي و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته را برگزار مي‌نمايد.

ثبت‌نام به صورت متمرکز و اينترنتي و با مراجعه با سایت مرکز امور هیئت علمی به آدرس http://jazb.aac.behdasht.gov.ir بوده و ملاک ثبت‌نام در فراخوان متقاضيان گرفتن کد رهگيري و ارسال مدارک درخواستي در مهلت مقرر به صورت حضوري يا پستي به دبيرخانه هيات اجرايي جذب هيات علمي دانشگاه مربوطه مي‌باشد.


مهلت ثبت نام تا پایان پايان شهريورماه 1394 مي باشد.


شرايط عمومي

الف) اعتقاد به مباني نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانون اساسي
ب) تدين به يکي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي
ج) داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران
د) عدم محکوميت به محروميت از استخدام دولتي و سابقه محکوميت کيفري و جزائي
ه) عدم اعتياد به دخانيات، مواد مخدر و روانگردان
و) انجام خدمت وظيفه عمومي، دارا بودن کارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا داشتن معافيت قانوني و يا پايان دوره ضرورت نظام (ويژه آقايان)
ز) تاييد صلاحيت هاي علمي و عمومي داوطلبان در هيات‌هاي اجرايي جذب دانشگاه‌ها و هيات مرکزي جذب وزارت متبوع طبق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي

شرايط اختصاصي

1 - دارا بودن دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي (و يا گواهي دوره فلوشيپ) در رشته‌هاي باليني و دانشنامه دکتراي تخصصي (Ph.D) و يا مدرک کارشناسي ارشد در رشته‌هاي علوم پايه

2 - حداکثر سن براي داوطلبين استخدام که مدرک کارشناسي ارشد داشته باشند 35 سال و براي دارندگان دانشنامه دکتري تخصصي (Ph.D) و دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي و يا دوره فلوشيپ 45 سال است.

تبصره 1: متقاضياني که داراي سن بيشتر از 35 سال براي کارشناسان ارشد و 45 سال براي دارندگان دانشنامه تخصصي، فوق تخصصي (و يا فلوشيپ) و دکتراي تخصصي (Ph.D) هستند در صورت دارا بودن سوابق آموزشي، پژوهشي و مديريتي با تائيد هيات مميزه مرکزي حداکثر تا 5 سال به سقف سني آنان افزوده خواهد شد. بنابر اين دانشگاه‌ها مي‌توانند مدارک اين متقاضيان را بصورت مشروط بپذيرند.

تبصره 2: ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي 25 درصد، آزادگان بالاي 3 سال اسارت، فرزندان جانبازان بالاي 50 درصد، فرزندان شهدا و آزادگان با بيش از 3 سال اسارت مشمول محدوديت سني نمي‌باشند.

تبصره3: کارشناسان ارشدي که در استخدام دانشگاه‌ها هستند تنها درصورت باقي‌ماندن حداقل 15سال از سنوات خدمت مي‌توانند در فراخوان جذب هيات علمي در مرتبه مربي شرکت نمايند.

3- شرکت افراد مشغول به تحصيل در فراخوان ممنوع مي‌باشد و اين دسته از افراد مي‌توانند پس از فراغت از تحصيل و اخذ مدرک دانشگاهي بالاتر و انجام يک سال از تعهدات در فراخوان‌هاي آتي شرکت نمايند.

تبصره: چنانچه متقاضيان در زمان انجام مراحل جذب در آزمونPh.D يا فوق تخصص (فلوشيپ) پذيرفته شوند نيز مشمول اين بند بوده و پرونده آنها از دستور کار جذب خارج خواهد شد.

4 - شرکت متعهدين خدمت به دانشگاهها بصورت آموزشي و پژوهشي، پس از گذراندن يکسال از خدمات، در آزمون فراخوان همان دانشگاه بلامانع است. شرکت در فراخوان ساير دانشگاهها به غير از دانشگاه محل تعهد يا خدمت با موافقت کتبي موسسه مبداء ممکن خواهد بود.

تبصره 4-1) کارشناسان ارشدي که بنا به نياز دانشگاه بصورت کتبي، تعهدات خود را بصورت غير هيئت علمي مي‌گذرانند نيز پس از يکسال از انجام خدمات مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت نمايند.

تبصره4-2) شرکت در فراخوان براي مشمولين قانون نحوه تامين هيات علمي، بعد از گذشت دوره ضرورت ميسر مي‌باشد.

تبصره 4 -3) متعهدين خدمت درماني پس از يکسال از انجام تعهدات در قالب درماني تنها در صورت تائيد کميسيون مشترک درمان و آموزش وزارت متبوع به صورت مکتوب مبني بر انجام مابقي تعهدات به صورت هيات علمي مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد و در صورت موافقت کتبي دانشگاه مبدا در فراخوان ساير دانشگاهها شرکت نمايند.

تبصره 4 -4) دارندگان مدرک قبولي دانشنامه فوق تخصصي که تعهدات فوق تخصص را به صورت درماني يا هيات علمي ميگذرانند تنها مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد خود شرکت نمايند. اين متقاضيان پس از شروع تعهدات مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت نموده و تنها در صورت باقي ماندن حداکثر 6 ماه از تعهدات و با تاييد کتبي دانشگاه مبداء در فراخوان ساير دانشگاهها نيز شرکت نمايند.

تبصره 4-5) دانش آموختگان دانشگاههاي وزارت علوم در صورت داشتن تعهد به کشور در صورت تمايل به شرکت در فراخوان جذب هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشکي کشور نيز تابع اين بند مي‌باشند.

تبصره4-6) مستخدمين کشوري از انجام يکسال از تعهدات براي شرکت در فراخوان همان دانشگاه مستثني هستند، مستخدمين رشته‌هاي باليني جهت شرکت در فراخوان جذب هيئت علمي مي‌بايست موافقت کميسيون مشترک آموزش و درمان وزارت متبوع مبني بر انجام تعهدات بصورت هيئت علمي را اخذ نمايند تا بتوانند در فراخوان دانشگاه محل خدمت شرکت نمايند و درصورت درخواست شرکت در فراخوان ساير دانشگاهها موافقت مکتوب دانشگاهي که مستخدم آن هستند ضروري است.

5- عنوان رشته متقاضي مي بايست با عنوان رشته درج شده در فراخوان دقيقا مطابقت داشته باشد و پذيرش مدارک مشابه ممنوع مي‌باشد .

6- بر اساس مصوبات هيات عالي جذب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نخبگان مي توانند جهت شرکت در فراخوان 4 انتخاب داشته باشند که مي بايست دو انتخاب آموزشي و دو انتخاب پژوهشي باشد. واجدين شرايط نخبگي با امتياز ويژه در فرآيند پذيرش هيات علمي دانشگاهها داراي اولويت مي‌باشند مشروط بر آنکه گواهي نخبگي را در زمان شرکت در فراخوان ارائه نمايند.

7- در هر دانشگاه / دانشکده در شرايط مساوي ، اولويت استخدام با متقاضيان بومي مي‌باشد.

8- دارندگان مدرک کارشناسي ارشديا سطح 3 حوزوي در گروه معارف اسلامي تنها در صورت دارا بودن حداقل 3 سال سابقه تدريس مي توانند در فراخوان دانشگاههاي علوم پزشکي کشور شرکت نمايند 9- متقاضياني که از طريق آموزش از راه دور (دوره هاي مجازي) و يا دوره‌ هاي غيرحضوري تحصيلات خود را به پايان رسانيده اند نمي توانند در فراخوان جذب هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشکي کشور شرکت نمايند.

10- اعضاي هيات علمي رسمي و پيماني دانشگاههاي وزارتين علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامي در صورت استعفاي پذيرفته شده مي توانند در فراخوان دانشگاههاي علوم پزشکي کشور شرکت نمايند.

تبصره: اعضاي هيات علمي پيماني دانشگاههاي وزارتين علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامي تنها در صورت گذراندن حداقل 5 سال از خدمت خود در صورت تمايل مي توانند در فراخوان دانشگاههاي علوم پزشکي کشور شرکت نمايند. بديهي است استخدام جديد آنان نيز به صورت پيماني خواهد بود.

11- متقاضياني که بورسيه دانشگاه خاصي هستند تنها در صورت انتقال تعهدات بورس به دانشگاه ديگر مي‌توانند در فراخوان آن دانشگاه شرکت نمايند، در غير اين صورت تنها مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد بورسيه شرکت نمايند.

12- متقاضيان دارنده مدرک تحصيلي بالاتر از رشته و مقطع اعلام شده در فراخوان ، حق شرکت در فراخوان اعلام شده در مقطع پايين تر را ندارند.

• چنانچه در هر يک از مراحل پذيرش يا پس از آن خلاف اطلاعات اعلام شده توسط متقاضي محرز شود، مراحل طي شده کان لم يکن تلقي شده و در صورت صدور حکم استخدامي حکم صادره لغو و بلا اثر مي گردد .

شرکت در فراخوان دو دانشگاه مجاز خواهد بود، ليکن داوطلب فقط مي‌تواند يکي از دانشگاهها را دانشگاه مادر (تهران - ايران - شهيد بهشتي - شيراز - اصفهان - تبريز- مشهد - کرمان و اهواز) انتخاب نمايد.

تبصره: درصورت انتخاب دو دانشگاه اولويت با انتخاب اول خواهد بود.

داوطلبان محترم مي توانند پس از پر کردن فرم اينترنتي مربوطه و اسکن مدارک خواسته شده، فرمهاي 17 گانه را دريافت کرده و پس از تکميل آنها حداکثر 15 روز پس از پايان مهلت ثبت‌نام اينترنتي به دبيرخانه هيات اجرايي جذب دانشگاه (به آدرس بوشهر – بهمنی – خیابان ریشهر – سایت پردیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر – دبیرخانه هیات اجرایی جذب) تحويل و يا از طريق پست ارسال نمايند.

جدول اعلام نیاز جذب هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

ردیف

رشته آموزشی مورد نیاز

مقطع

تعداد مورد نیاز

جنسیت

ملاجظات

1

دندانپزشکی پرتزهای دندانی

تخصص

1

مرد/زن

دانشکده دندانپزشکی

2

دندانپزشکی درمان ریشه

تخصص

1

مرد/زن

دانشکده دندانپزشکی

3

دندانپزشکی ارتودنسی

تخصص

1

مرد/زن

دانشکده دندانپزشکی

4

دندانپزشکی جراحی بیماریهای لثه

تخصص

1

مرد/زن

دانشکده دندانپزشکی

5

دندانپزشکی تشخیص بیماریهای دهان

تخصص

1

مرد/زن

دانشکده دندانپزشکی

6

تغذیه

Ph.D

1

مرد/زن

دانشکده بهداشت

7

بهداشت حرفه ای

Ph.D

1

مرد/زن

دانشکده بهداشت

8

باکتری شناسی پزشکی

Ph.D

1

مرد/زن

مرکز پژوهشی دانشگاه

9

خون شناسی

Ph.D

1

مرد/زن

دانشکده پیراپزشکی

10

مامایی

Ph.D

1

زن

دانشکده پرستاری مامایی

11

پرستاری (با پایه کارشناسی ارشد داخلی جراحی)

Ph.D

1

مرد

دانشکده پیراپزشکی

12

پرستاری (با پایه کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه)

Ph.D

1

مرد

دانشکده پیراپزشکی

13

پرستاری (با پایه کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه بزرگسالان یا داخلی جراحی)

Ph.D

1

مرد/زن

دانشکده پرستاری مامایی

14

پرستاری (با پایه کارشناسی ارشد روانپرستاری)

Ph.D

1

مرد/زن

دانشکده پرستاری مامایی

15

فیزیک پزشکی

Ph.D

1

مرد/زن

دانشکده پیراپزشکی

دبیرخانه هیات اجرایی جذب
دانشگاه علوم پزشکی بوشهرکلمات کلیدی:
فراخوان     استخدام     هیئت.علمی     پیمانی    

تاریخ بروز رسانی:   22 شهريور 1394

تعداد بازدید:   ۳
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

نظرات ارسالی
بسیار عالی.
ali

لینک به این صفحه
< >