آگهی(( ثبت نام در سایت)) پذیرش بهورز قراردادی مورخ 20آذرماه 1402

تاریخ نامه: 23 دی 1402
شماره نامه:
 
استخدام  |   

 آگهی پذیرش و استخدام بهورزدر سال 1402
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی بوشهربه منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت روستایی براساس مفاد آخرین دستورالعمل اجرایی پذیرش بهورز مصوب هیئت امناء وزارت بهداشت ودرمان ، و براساس مجوز شماره 13207مورخ1401/09/21مصوب هیئت امنا دانشگاه بوشهر،در نظر دارد  تعداد  51 نفر بهورز در قالب  قرارداد کار معین  از بین افراد واجد شرایط از طریق آزمون تخصصی ، مصاحبه واحراز صلاحیت های عمومی بر اساس قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش وپرورش تسری به کارمندان سایر وزارتخانه هاوسازمان ها وموسسات و شرکت های دولتی مصوب 751375/02/09مجلس شورای اسلامی برای رشته شغلی بهورزی پذیرش می نماید.
پذیرفته شدگان پس از طی دوره مهارت آموزی وقبولی به صورت قرارداد کار معین وصرفا جهت خدمت در خانه های بهداشت مورد نیاز بکارگیری خواهند شد.

 

لیست پذیرش بهورز استخدام قرارداد کار معین 

ردیف

نام شهرستان

نام مرکز

نام خانه بهداشت

نوع استخدام

کد رشته شغلی

جنسیت مورد پذیرش

زن

مرد

1

دشتستان

بوشکان

ایل شهر

قراردادی

361

0

1

2

دشتستان

خوشمکان

خوشمکان

قراردادی

159

0

1

3

دشتستان

دهداران

خلیفه ای

قراردادی

178

0

1

4

دشتستان

طلحه

درنگ

قراردادی

262

0

1

5

دشتستان

بنارآزادگان

بنارآزادگان

قراردادی

248

0

1

6

دشتستان

کلمه

خون

قراردادی

342

0

1

7

دشتستان

شبانکاره

گلدشت

قراردادی

526

1

0

 

ردیف

نام شهرستان

نام مرکز

نام خانه بهداشت

نوع استخدام

کد رشته شغلی

جنسیت مورد پذیرش

زن

مرد

8

بوشهر

شیف

شیف

قراردادی

129

1

0

9

بوشهر

شیف

شیف

قراردادی

130

1

0

10

بوشهر

دویره

دویره

قراردادی

116

1

0

11

بوشهر

هلیله

هلیله

قراردادی

154

1

0

12

بوشهر

کره بند

کره بند

قراردادی

99

1

0

13

بوشهر

شیف

شیف

قراردادی

131

1

0

14

بوشهر

دویره

دویره

قراردادی

114

1

0

15

تنگستان

دلوار

جایینک

قراردادی

254

1

0

16

تنگستان

دلوار

جایینک

قراردادی

253

1

0

17

تنگستان

گورک

گورک کله بندی

قراردادی

213

1

0

 

ردیف

نام شهرستان

نام مرکز

نام خانه بهداشت

نوع استخدام

کد رشته شغلی

جنسیت مورد پذیرش

زن

مرد

18

تنگستان

بنجو

کلات

قراردادی

134

0

1

19

تنگستان

گورک

احشام جمال

قراردادی

209

0

1

20

تنگستان

آباد

چاه پیر

قراردادی

277

0

1

21

تنگستان

پهلوانکشی

گرکور

قراردادی

109

0

1

22

تنگستان

دلوار

باشی

قراردادی

263

0

1

23

تنگستان

گورک

عالی چنگی

قراردادی

219

0

1

24

تنگستان

شهید رجایی اهرم

کناری

قراردادی

316

0

1

25

تنگستان

پهلوانکشی

پهلوانکشی

قراردادی

104

0

1

26

تنگستان

دلوار

علی آباد

قراردادی

258

0

1

27

تنگستان

شهید رجایی اهرم

بازویی

قراردادی

318

0

1

 

ردیف

نام شهرستان

نام مرکز

نام خانه بهداشت

نوع استخدام

کد رشته شغلی

جنسیت مورد پذیرش

زن

مرد

28

جم

امیرالمومنین(ع) جم

بهرباغ

قراردادی

208

1

0

29

دشتی

زیارت

کردوان علیا

</