تمدید مناقصه امحاء زباله‌های عفونی بیمارستان‌های تابعه به روش سیستم اتوکلاو

1396/12/16 0:0

 

تمدید آگهی مناقصه

 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد نسبت به خرید خدمت امحاء زباله های عفونی ، تیز و برنده بیمارستان های تابعه خود به روش سیستم اتوکلاو از شرکت های واجد صلاحیت و توانمند اقدام نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمان بندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد شرایط مناقصه به آدرس: بوشهرخیابان معلم روبروی جایگاه نماز جمعه ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر، دبیر خانه مرکزی دانشگاه مراجعه نماید. قابل ذکر است پیشنهاد دهندگان بایستی یک نسخه از اسناد را دریافت و با قید قبولی امضاء نموده و طی مهلت مندرج در این آگهی اسناد مناقصه را تحویل نمایند .

محل و تاریخ توزیع اسناد مناقصه : دبیر خانه مرکزی دانشگاه از تاریخ درج آگهی به مدت چهار روز کاری

مهلت اخذ اسناد مناقصه :   96/12/9  لغایت 96/12/16  تا ساعت 14:45

مهلت تحویل اسناد مناقصه :  96/12/17  لغایت  96/12/26  تا ساعت 14

پاکات پیشنهادی در تاریخ 96/12/27 ساعت  13 روز  یکشنبه در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه بازگشایی  میشود.

ضمناً متقاضیان می بایست جهت شرکت در مناقصه مبلغ 500/000/000  ريال (پانصد میلیون ریال) را به صورت ضمانت نامه بانکي و یا ارائه فیش واریزی به مبلغ 500/000/000 ريال (پانصد میلیون ریال)  به حساب اعلامی در اسناد مناقصه به نام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر واريز نمايند.
 
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

اين آگهي در سايت ملي مناقصات درج گرديده است.

 


   
تعداد بازدید:   ۱۷۳

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >