آگهی مناقصه پروژه احداث ساختمان و محوطه و سپتيك پايگاه بهداشتي درماني امام حسن (ع) واقع در شهر خورموج

1396/5/30 0:0

آگهي مناقصه عمومي

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث ساختمان و محوطه و سپتيك پايگاه بهداشتي درماني امام حسن (ع) واقع در شهرستان دشتي شهر خورموج را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران شركت هاي ساختماني با داشتن حداقل پايه مجاز رتبه 5 ساختمان و نيز پيمانكاران داراي صلاحيت در صورت داشتن مجوز  دعوت بعمل مي آيد. وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  – دبيرخانه مركزي دانشگاه مراجعه نمايند.پيشنهاد دهندگان بايستي يك نسخه از اسناد ونقشه  را دريافت و با قيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند.

 

 

رديف

عنوان پروژه

متراژ

مبلغ ضمانتنامه

مبلغ برآورد اوليه

1

ساختمان

272 متر مربع

443,000,000

5,178,020,755

2

محوطه

1512 متر مربع

833,533,731

3

ديوار

30 متر طول

2,529,317,827

4

سپتيك

30 متر مكعب

92,575,055

5

پياده رو

85 متر مربع

210,054,707

جمـــع كــــل

8,843,502,075

 


محل و تاريخ توزيع اسناد: به آدرس بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  – دبيرخانه مركزي دانشگاه - مهلت خريد 3 روز كاري مي باشد .
مهلت اخذ اسناد مناقصه :‌ از تاريخ96/5/28  لغايت  96/5/30 ساعت 30: 13
مهلت تحويل اسناد : از تاريخ 96/5/31   لغايت   96/6/11  ساعت 13:30 بعدازظهر
مكان تحويل اسناد : به آدرس بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  – دبيرخانه مركزي دانشگاه
بازگشایی :اسناد و اوراق متقاضيان  در تاريخ   96/6/12 ساعت 13:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي ميگردد.
متقاضيان مي توانند مبلغ تعيين شده در مناقصه را هم به صورت ضمانت نامه معتبر بانكي و هم بصورت فيش واريزي به حساب شماره 5392894414 بانك ملت  واريز نمايند.
اين آگهي در سايت ملي مناقصات درج گرديده است.

 

 


   
تعداد بازدید:   ۱۸

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >